Монтиране на акумулаторна батерия към начало

Монтиране на акумулаторна батерия

  • При монтиране на батерията на превозното средство не обръщайте батерията, за да се избегне изтичане на киселина през вентилационните отвори на капака.
  • Смяната се извършва при изключен двигател и изключени консуматори, като първо се демонтира клемата от отрицателния полюс.
  • При монтажа на новия акумулатор, първо се монтира положителната клема към положителния полюс, след което се монтира и отрицателната клема.

Внимание! Погрешно включване ще направи батерията негодна за по-нататъшна употреба.

  • Извършва се проверка на клемите и полюсните изводи, при необходимост се почистват и смазват.
  • Затегнете здраво клемите към полюсите на батерията!
  • Закрепете акумулатора към автомобила по начина указан от производителя на автомобила.
  • В случай, че акумулаторът е снабден с вентилационен маркуч, пъхнете същия във вентилационните отвори.

Внимание! Не се приближавайте с открит огън към акумулатора, има опасност от взрив.